Aceasta reprezinta o informare oficiala a Technoelectric S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Strada Torentului
nr. 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15903/1994, având CUI 6149258 („Societatea“), conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. în conformitate cu Regulamentul General 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

Scopul prelucrarii
Technoelectric prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
• Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale;
• Furnizarea de informatii cu privire la inregistrarea in baza noastra de date;
• Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele societatii;
• Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de produsele si serviciile oferite;
• Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile oferite de Technoeletric, referitor la gradul de   multumire a clientilor.

Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:
• contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
• indeplinirea unei obligatii legale;
• interesul legitim al societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza societatea;
• in plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate sunt autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale).

Durata pastrarii
Datele dumneavoastra personale vor fi păstrate de Technoelectric pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile societatii.

Drepturile dumneavoastra
Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor.
Pe scurt, drepturile pe care le aveţi sunt:
Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Technoelectroc S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Technoelectric a datelor personale, va rugam sa contactati fie prin e-mail, la adresa: quality@technoelectric.eu, fie telefonic:
+4 021 352 95 33.

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra puteti gasiti pe pagina web a Technoelectric – sectiunea Protectia Datelor.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal